4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi ne zamana kadar iptal edebilir?

page_kamu-ihale-kurumu

4734 sayılı Kanunun 39. maddesinde, İhale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği belirtilmiştir. Her ne kadar bu hükümde ihalenin iptalinin ne zaman yapılacağı belirtilmemiş olsa da bunun sözleşme imzalanana kadar yapılabileceği düşünülmektedir. Zira hükümde geçen ihaleyi iptal etmek ibaresi de buna açıkça işaret etmektedir. Kanunun 4. maddesinde ihale, Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler şeklinde tanımlandığı esas alındığında, sözleşme imzalanana kadar ihale vardır ve sözleşme imzalanana kadar da ihale iptal edilebilir.

Kamu ihalelerinde temel ilkeler ne anlama gelir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi temel ilkeleri belirlemiştir. Buna göre, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Teknik veya idari şartnamede belirli bir marka, patent, endüstriyel tasarım vs. ismi belirtilerek ihaleye çıkılabilir mi?

                                                         page_kamu-ihale-kurumu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. hükmünü amirdir. Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi doğrultusunda Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin teknik şartname başlığını taşıyan 17. maddesi de İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. hükmünü içermektedir. Dolayısıyla rekabeti ortadan kaldıracak nitelikte bu tür unsurların dokümanda belirtilmesi mümkün değildir.

Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra teklif geçerlilik süresini uzatmamanın herhangi bir yaptırımı var mıdır?

 

51765

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması başlığını taşıyan 16.7. maddesinde; “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda;……..İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir……. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” hükmü nazara alındığında herhangi bir yaptırım olmadığı ortaya çıkmaktadır.  O halde sözleşmenin imzalanmamasının yaptırımı da söz konusu olmayacaktır.