Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranları Değişti

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6385 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı sigortalının prime esas kazancının % 2’si olarak belirlenmiş ve bu değişiklik 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İhale dokümanının hazırlanmasında bu değişikliğin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Mevcut ihale dokümanlarında bu durum göz önüne alınmadığı takdirde istekliler tarafından ihale dokümanına karşı şikâyet yoluna gidilebileceği unutulmamalıdır. İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.