İhale süreci devam ederken, yani sözleşme imzalanmadan önce, proje değişikliği nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?

Proje değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde, ihalenin iptali kararı alınarak yeniden ihaleye çıkılması idarenin yetkisindedir. Bu, 4734 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca, ihaleyi yapan idarenin, bütün tekliflerin reddedilmesi suretiyle ihalenin iptalinde yetkisinden doğmaktadır. Ancak bu yetki kullanırken, ölçülü olması, ihtiyacın doğru ve tam bir şekilde tespit edilmesi ve sonrasında projede yapılacak değişikliğin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olup olmadığının tayin edilmesi, yapılacak değişikliğin, ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde ihalenin iptali kararı alınması, ihalenin iptalini gerektirmeyecek ve iş eksilişi suretiyle giderilebilecek veya iş artışı ile karşılanabilecek uygulama projesi değişikliklerinde ihalenin iptali yoluna gidilmemesi gerekmektedir. Aksi taktirde ihale iptali hukuka aykırı olacaktır.

İdarenin ihale iptal kararlarına karşı itirazen şikâyet süresi ne kadardır?

51765

4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında, ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği ve bu husustaki başvurunun kararın tebliğini müteakip beş gün içerisinde Kuruma yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uygulamada çoğu kez sorun yaratmaktadır. Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde birçok şikâyetçinin başvurusunun süre yönünden reddedildiğine tanık olunmaktadır. Bu madde bağlamında dikkat edilmesi gereken husus, daha önce şikâyet ve itirazen şikayet yoluna gidilip gidilmediğidir. Eğer ihalenin iptaline yönelik idari işlemden önce idareye yapılmış bir şikâyet başvurusu varsa idarenin kararına karşı kararın bildiriminden sonraki 5 gün içinde doğrudan kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmak gerekir. Aksi takdirde süre yönünden başvuru reddedilecektir.

İdare ihaleyi istediği zaman iptal edebilir mi?

fft81_mf1903216

Kamu ihale mevzuatı sözleşme imzalanana kadarki her aşamada idareye ihaleyi iptal yetkisi vermektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39. maddesine göre, İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Dolayısıyla ihalenin iptal edilebilme yetkisi çerçevesinde idare, ihaleyi iptal edebilir. Fakat sözleşme imzalanan kadarki aşama idare hukukunu ilgilendiren bir aşama olduğundan, iptale ilişkin idari işlemin, hukuken sakatlığına dayalı olarak şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilebileceği değerlendirilmektedir.