İhaleden yasaklama kararı ne zaman yürürlüğe girer ve uygulanır?

51765

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” hükmünden, yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdiği, ayrıca bir tebliğ işleminin yapılmasına gerek olmadığı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının resmi tebliğ sayıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla resmi gazetenin yayımlandığı gün itibariyle yasaklılık geçerli olacaktır.

İstekliler kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı idareye karşı nasıl belgelendirebilirler?

fft81_mf1903216

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9.1’inci maddesinde “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.

İsteklilerin kendi malı olma şartını tevsik için birden çok yöntem bulunmakta olup, bunlar sınırlı sayma suretiyle sayılmıştır. Sınırlı sayma yöntemi ile kaleme alınan hükümlerde geniş yorumla hükmün genişletilmesi mümkün değildir. İstekliler kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edebilirler. Bu yöntemlerden herhangi birisini tercih etmek isteklinin takdirinde bulunmaktadır. Ancak, bu yöntemler dışında bir yöntem ile kendi malı olma şartını tevsik etmek mümkün görülmediğinden başka belge sunan isteklinin kendi malı olma şartını mevzuata uygun olarak tevsik edemeyeceğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygundur.