Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullarda alınan kararların kamu ihale mevzuatı açısından taşıdığı önem nedir?

Anonim şirketlerin yapacakları olağan veya olağanüstü genel kurullarda 28. 11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin “Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu” başlıklı 32’nci maddesinde “(1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. …
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında…
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. hükümleri yer almaktadır. 17.06.2015 tarihli olduğu belirtilen ancak niteliği bilinmeyen genel kurul kararının bir gündem dahilinde alınması, gündem görüşülmesinin anılan yönetmelik kapsamında görevlendirilen bakanlık temsilcisi tarafından yürütülmesi gerekir. Anonim Şirketler Ana sözleşmesinin 11’inci maddesi gereğince genel kurulda alınan kararlara ilişkin 2 adet tutanağın ilgililerle birlikte düzenlenerek imzalanması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan kararlar geçersizdir. Genel kurullara ilişkin hazırlanan belgelerin anılan yönetmelik esaslarına göre muhafaza edilmesi gerekir. Dolayısıyla iş deneyim belgesini tüzel kişilikte pay edinmek suretiyle ortak olanların genel kurullarında bakanlık temsilcisinin hazır bulunmasının önem arz ettiği belirtilmelidir.

Soru: Kamu İhale Kurulu tarafından verilmiş kararlara karşı yeniden inceleme için Kurula başvurulabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde; “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmüne yer verilmiştir. Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ve bu konuda Kurulun görevli olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir. Dolasıyla yeniden inceleme mümkün değildir.

Kamu ihalelerinde temel ilkeler ne anlama gelir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi temel ilkeleri belirlemiştir. Buna göre, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Teknik veya idari şartnamede belirli bir marka, patent, endüstriyel tasarım vs. ismi belirtilerek ihaleye çıkılabilir mi?

                                                         page_kamu-ihale-kurumu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. hükmünü amirdir. Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi doğrultusunda Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin teknik şartname başlığını taşıyan 17. maddesi de İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. hükmünü içermektedir. Dolayısıyla rekabeti ortadan kaldıracak nitelikte bu tür unsurların dokümanda belirtilmesi mümkün değildir.