Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra teklif geçerlilik süresini uzatmamanın herhangi bir yaptırımı var mıdır?

 

51765

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması başlığını taşıyan 16.7. maddesinde; “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda;……..İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir……. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” hükmü nazara alındığında herhangi bir yaptırım olmadığı ortaya çıkmaktadır.  O halde sözleşmenin imzalanmamasının yaptırımı da söz konusu olmayacaktır.

İdarenin ihale iptal kararlarına karşı itirazen şikâyet süresi ne kadardır?

51765

4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında, ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği ve bu husustaki başvurunun kararın tebliğini müteakip beş gün içerisinde Kuruma yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uygulamada çoğu kez sorun yaratmaktadır. Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde birçok şikâyetçinin başvurusunun süre yönünden reddedildiğine tanık olunmaktadır. Bu madde bağlamında dikkat edilmesi gereken husus, daha önce şikâyet ve itirazen şikayet yoluna gidilip gidilmediğidir. Eğer ihalenin iptaline yönelik idari işlemden önce idareye yapılmış bir şikâyet başvurusu varsa idarenin kararına karşı kararın bildiriminden sonraki 5 gün içinde doğrudan kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmak gerekir. Aksi takdirde süre yönünden başvuru reddedilecektir.

Bir ihalede ilan, ön yeterlilik veya ihale dokümanındaki hukuka aykırılıklara yönelik olarak şikayet süresi nedir ve bu süre nasıl işler?

51765

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinde;  ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Örneğin ihale dokümanının alındığı tarih 2.7. 2014 ise, başvuru sahibi, bu tarihte şikâyete yol açan durumun farkına varılmış olacağından 02.07.2014 tarihini (ihale dokümanı satın alındığı tarihi) izleyen günden itibaren on günlük süreyi aşmamak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekir. Kanunda “işgünü” ibaresi geçtiğinden cumartesi ve pazar günleri hesaba katılmamalıdır. Çünkü cumartesi ve pazar işgünü olarak değerlendirilmemektedir.

Bir ihalede, ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin, ön yeterlik başvurusu idarece yetersiz kabul edilen diğer bir isteklinin başvurusunun yetersiz kabul edilmesine karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna gidebilir mi?

adliyargi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “ İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır. İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, itirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.8’inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin, ön yeterlik başvurusu idarece yetersiz kabul edilen diğer bir isteklinin başvurusunun idarenin gerekçesine ek olarak farklı bir gerekçe ile de yetersiz kabul edilmesiyle korunabilecek bir hakkının olmadığı, yahut iddiaya konu isteklinin başvurusunun yetersiz bulunmasına bir gerekçe daha eklenmemesinden herhangi bir hak kaybına uğraması ve bunun sonucunda zarar doğması ihtimalinin bulunmadığı, bu bağlamda, yukarıda atıf yapılan mevzuat düzenlemeleri karşısında, başvuru sahibinin diğer isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak başvuru ehliyetinin bulunmadığı açıktır. Sonuç olarak teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna gitmesi hukuken mümkün değildir.