İtirazen Şikayette Anayasaya Aykırılık

Soru: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin 2. fıkrasının ilk cümlesinde, “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm esasında, incelemeyi belirli konularla sınırlandırmaktadır. Bu sınırlandırma acaba 1982 Anayasası’nın 2 ve 125. maddesine aykırı mıdır?

Cevap: Bu husus Anayasa Mahkemesi’nin 10.7. 2013 tarih ve 2012/66 Esas, 2013/85 sayılı kararında ele alınmıştır. Anayasa Mahkemesi, “İtiraz konusu kuralda ihale sürecindeki itirazen şikayete konu edilen işlem ve eylemlerde Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan incelemenin bazı hususlarla sınırlandırıldığı, ancak ihale sürecinde yer alan ilgili kişilerin ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğunu düşündükleri tüm işlem veya eylemler için ve her türlü gerekçeyle Kuruma başvurabilmesinin önünde bir engel bulunmadığı, bu kişilerin davacı veya davalı olarak yargı mercileri önünde sahip oldukları anayasal haklarının engellenmediği, yargı yolunun herhangi bir şekilde kapatılmamış olduğu, ilgililer tarafından ihale sürecinde ya da sözleşme imzalanmasından sonra hukuka aykırı görülen işlemlerin tamamının yargı mercilerinin önüne taşınarak, idarenin işleminin yargısal denetiminin sağlanması mümkün olduğu, yargı merciinin incelediği davadaki talebe konu hukuki tavsifle bağlı olmadığı ve her türlü delili serbestçe değerlendireceği de düşünüldüğünde, kural Anayasa’nın 2. ve 125. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir” düşüncesiyle Anayasaya aykırılığı kabul etmemiştir. Gerçekten de karar yerinde olmakla birlikte hükümde yer alan “itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler” cümlesinin gereksiz olduğu, bunun yerine ya bu ibareye hiç yer verilmemesi ya da “temel ilkelerin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler” cümlesinin eklenmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Zira Kanun’un temel ilkeler başlığını taşıyan 5. maddesinde “saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması” temel ilkeler olarak sayılmış ve bu ilkeler açısından da Kamu İhale Kurumu’nun inceleme yetkisi var iken, 56. maddede sadece eşit muamele ilkesinin sayılması, hükmü gereksiz yere sınırlandırmıştır. Bu yönüyle kanuni düzenlemenin bahsettiğimiz şekilde ele alınması ve kanun değişikliğinde de önerimiz doğrultusunda bir düzenleme yapılması hukuken daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir