Kamu İhale Sözleşmelerinin uygulanması bakımından mücbir sebepler nelerdir?

Mücbir sebep, bir sorumluluğun yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren ve kişinin önceden beklemediği, tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile engelleyemeyeceği dıştan gelen olağanüstü nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.

Bu engel, doğal afetler (deprem, sel, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler gibi değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Mücbir sebep halinde, kişi ile meydana gelen sonuç arasındaki nedensellik bağının kalktığından ve iradesi dışında meydana gelen sonuç sebebiyle kişiye yüklenebilecek hiçbir kusurun bulunmadığından söz edilir. Mücbir sebep aynı zamanda bir hakkın kullanılmasına da engel teşkil edebilir veya hukuktaki sürelerin kaçırılmasına neden olabilir.

Kamu ihale hukukunda mücbir sebepler olarak Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesinde, doğal afetler, kanuni grev genel salgın hastalık, kısmî veya genel seferberlik ilânı olarak belirtilmiş ancak gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin de mücbir sebep olabileceği ifade edilmiştir. Mücbir sebebin yüklenicinin kusurundan ileri gelmemiş olması gerekir.  Ayrıca mücbir sebebin taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sırf mücbir sebep hallerinin oluşması yüklenici için yeterli değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir