Kamu İhalelerinde Yeniden İnceleme Talebini İçerir Bir İtirazen Şikayet Yoluna Gidilebilir mi?

Soru: Başvuru sahibi, ihale üzerinde kalan isteklinin muhtelif giderlerini maliyetine yansıtıp yansıtmadığının ve bu giderlere ilişkin belgelere dayalı aşırı düşük teklif açıklaması yapıp yapmadığının detaylı olarak incelenmesi gerektiğini ileri sürerek itirazen şikâyet dilekçesi verebilir mi?

Yanıt: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in başvuruların şekil unsurlarını düzenleyen 8’inci maddesinde dilekçelerde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”e yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları”başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında da “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan yukarıda belirtilen hususların, ihale üzerinde kalan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin bilgilerin yeniden araştırılmasına yönelik olacağından, başvuru sahibinin somut delillere ve hukuki gerekçelere dayanmayan ve yukarıda yer verilen iddialarına ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddi gerekecektir. Nitekim aynı husus Kamu İhale Kurulu’nun 06.2. 2014 tarih ve 2014/UH.II-782 sayılı kararında zikredilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir