Ortak girişim adına yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında neye dikkat etmek gerekir?

adliyargi

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11. maddesinin 4. fıkrasında konu aydınlığa kavuşturulmuştur. Buna göre, ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Temsil yetkisine sahip olmayan özel ortak tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru süresinin sonuna kadar pilot/koordinatör ortağın şikâyete katılması veya özel ortağa temsil yetkisi vermesi gerekmektedir. Şikâyet başvurularının pilot ortak/koordinatör ortak tarafından yapılması halinde ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, temsil yetkisi verilen özel ortak tarafından yapılması halinde ise ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi ile temsile yetkili olunduğuna dair belgenin şikâyet dilekçesine eklenmesi zorunludur. Bu belgelerin şikâyet dilekçesine eklenmemesi veya temsil yetkisine sahip olmayan özel ortak tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması halinde eksikliklerin giderilmesi için başvuru süresinin sonuna kadar beklenir.

Ortak girişim olarak alınan ihalede iş ortaklarca yerine getirilmesine rağmen, pilot ortağın diğer ortağa ödeme yapmamasının hukuki sonucu nedir?

İmza-Atmak-Kalem-El

Kamu ihale hukuku bakımından ortak girişimler, adi şirket statüsündedir.  Adi şirketlerde kar ve zarar paylaşım oranları kararlaştırıldıysa ona göre sizlere pilot ortağın ödeme yapması gerekir. Eğer açık bir kararlaştırma yoksa eşit şekilde ödeme yapılmalıdır.  Dolayısıyla iç ilişkiye göre, açıkça bir oran kararlaştırıldıysa bu bedel, kararlaştırılmadıysa idarenin hak edişinden eşit düzeyde ödeme yapılması gerekir.  Buna aykırı davranış halinde hukuki sürecin takip edilmesi gerekir.

Ortak girişim olarak alınan bir ihalede pilot ortak, diğer ortağın herhangi bir hizmeti görmesini veya imalatı yapılmasını istemiyorsa, yani iş vermemesinin buna bağlı olarak da hak edişten ortağa ödeme yapmamasının ne gibi hukuki bir sonucu vardır?

b_03122013S22Tu8U5PH6do7l0

İhale, ortak girişim olarak alındığından ve idareye karşı işin birlikte gördürüleceği taahhüt edildiğinden yapılan işlem ihale hukuku açısından yerinde değildir. Bu hukuka aykırılığın giderilmesi için idare nezdinde girişimde bulunulabilir. Diğer yandan bu ortaklık, adi şirket olduğundan adi şirket sözleşmesindeki hükümlere bakmak gerekir. Eğer adi şirket hükümlerinde bir düzenleme yoksa adi şirkete ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde sorun çözülecektir.

Bir ihalede ilan, ön yeterlilik veya ihale dokümanındaki hukuka aykırılıklara yönelik olarak şikayet süresi nedir ve bu süre nasıl işler?

51765

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinde;  ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Örneğin ihale dokümanının alındığı tarih 2.7. 2014 ise, başvuru sahibi, bu tarihte şikâyete yol açan durumun farkına varılmış olacağından 02.07.2014 tarihini (ihale dokümanı satın alındığı tarihi) izleyen günden itibaren on günlük süreyi aşmamak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekir. Kanunda “işgünü” ibaresi geçtiğinden cumartesi ve pazar günleri hesaba katılmamalıdır. Çünkü cumartesi ve pazar işgünü olarak değerlendirilmemektedir.