Şikayet Ehliyetinin Eksikliği

SORU: Bir istekli, ihalede teklif kullanıyor ancak en uygun 1., 2. teklif sahibi olamıyor. Ancak sınır değerin değişebileceği iddiası ile itirazen şikayet yoluna gidiyor. KİK ise, eğer iddia kabul edilse dahi ekonomik yönden en avantajlı ilk iki teklif arasında yer almasının mümkün olmadığından bahisle, itirazen şikayette bulunan firmanın şikayet ehliyetinin bulunmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunu reddetmektedir. Bu işlem hukuka uygun mudur?

CEVAP: Mahkeme, olayda, “dava konusu işlemin, idarece geçerli teklifler ve yaklaşık maliyet dikkate alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1 inci maddesi uyarınca 352.561,36 TL olarak hesaplanan aşırı düşük teklif sınır değerinin, söz konusu iddianın uygun bulunması durumunda 356.384,14 TL’ye yükseleceği, bu durumda isteklilerce teklif edilen fiyatların yeni sınır değere göre pozisyonunun değişmeyeceği, yeni sınır değerin üzerinde olup davacının teklifine göre daha avantajlı konumda olan 4 geçerli teklifin bulunduğu, dolayısıyla davacının iddiasının esastan incelenmesi ve uygun görülmesi halinde dahi, ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif arasında yer almasının mümkün olmadığı gerekçesiyle tesis edildiği görülmekte ise de; davacılar tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla istekli statüsü kazanıldığı, bu nedenle ihalenin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmeleri mümkün olduğundan yapılan başvurunun ihalenin üzerinde ihale kalma ihtimalinden bağımsız olarak incelenmesi gerekirken, başvurunun usulden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle anılan Kurul kararının iptaline karar verilmiştir. Bu karar Danıştay’ın kararına istinaden verilmekte ve bu yönde bir içtihat oluşmuş durumdadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir