Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullarda alınan kararların kamu ihale mevzuatı açısından taşıdığı önem nedir?

Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullarda alınan kararların kamu ihale mevzuatı açısından taşıdığı önem nedir?

21 Mart 2019,Perşembe

Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullarda alınan kararların kamu ihale mevzuatı açısından taşıdığı önem nedir?


Anonim şirketlerin yapacakları olağan veya olağanüstü genel kurullarda 28. 11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin "Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu" başlıklı 32'nci maddesinde "(1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. .
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. hükümleri yer almaktadır. 17.06.2015 tarihli olduğu belirtilen ancak niteliği bilinmeyen genel kurul kararının bir gündem dahilinde alınması, gündem görüşülmesinin anılan yönetmelik kapsamında görevlendirilen bakanlık temsilcisi tarafından yürütülmesi gerekir. Anonim Şirketler Ana sözleşmesinin 11'inci maddesi gereğince genel kurulda alınan kararlara ilişkin 2 adet tutanağın ilgililerle birlikte düzenlenerek imzalanması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan kararlar geçersizdir. Genel kurullara ilişkin hazırlanan belgelerin anılan yönetmelik esaslarına göre muhafaza edilmesi gerekir. Dolayısıyla iş deneyim belgesini tüzel kişilikte pay edinmek suretiyle ortak olanların genel kurullarında bakanlık temsilcisinin hazır bulunmasının önem arz ettiği belirtilmelidir.