Kamu İhale Kurumu'nun ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan bir işe ilişkin olarak ileri sürülen iddiaları inceleme yetkisi var mıdır?

Kamu İhale Kurumu'nun ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan bir işe ilişkin olarak ileri sürülen iddiaları inceleme yetkisi var mıdır?

21 Mart 2019,Perşembe

Kamu İhale Kurumu'nun ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan bir işe ilişkin olarak ileri sürülen iddiaları inceleme yetkisi var mıdır?


4734 sayılı kanunun 1. maddesinde Kanunun amacının, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek olduğu belirtilmiştir. Aynı yasanın 4. Maddesinde ise ihale, Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler şeklinde tanımlanmıştır. Son olarak kanun'un 53. maddede ise, Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisi sınırlı sayma yoluyla düzenlenmiş ve buna göre, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak görevi kapsamında zikredilmiştir.  O halde bu hükümler göz önüne alındığında Kamu İhale Kurumu'nun sözleşmenin imzalanmasından sonraki aşamaya ilişkin olarak ihaleye fesat karıştırılması, sözleşmenin ifa edilmemesi gibi sözleşmeye dayalı iddiaları inceleme görevi bulunmamaktadır. Nitekim Kurulun 2016/UM.IV-2710 sayılı kararı da bunu açıkça vurgulamıştır.