İş deneyim belgesinin, belgeyi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi ve onaylanmasının hukuki sonucu nedir?

İş deneyim belgesinin, belgeyi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi ve onaylanmasının hukuki sonucu nedir?

21 Mart 2019,Perşembe

İş deneyim belgesinin, belgeyi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi ve onaylanmasının hukuki sonucu nedir?


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesinde;
"(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır." hükmünün bulunduğu göz önüne alındığında, söz konusu işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer somut olayda, ön yeterlik başvurusuna sunulan belge iş sahibi olan özel şirket tarafından düzenlendi ve ilgili Belediye tarafından onaylandıysa, başvuru sahibi isteklinin ön yeterlik başvurusunun yeterli bulunmaması yönündeki idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmayacaktır.