İhale sonuçlanıp sözleşme imzalandıktan sonra idarenin projede değişiklik yapması halinde yüklenici, sözleşmenin feshedilmesini isteyip, tasfiye talep edebilir mi?

İhale sonuçlanıp sözleşme imzalandıktan sonra idarenin projede değişiklik yapması halinde yüklenici, sözleşmenin feshedilmesini isteyip, tasfiye talep edebilir mi?

21 Mart 2019,Perşembe

İhale sonuçlanıp sözleşme imzalandıktan sonra idarenin projede değişiklik yapması halinde yüklenici, sözleşmenin feshedilmesini isteyip, tasfiye talep edebilir mi?


4735 sayılı Kanunun 24. maddesine göre, Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
Sonuç olarak, ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra bu maddedeki koşullar dışında idarenin veya yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi mümkün değildir. Eğer projenin değişikliği nedeniyle iş artışı veya ilave iş yapıldı ise, sözleşme sonunda bu bedel idareden talep edilebilir. Ancak işin mutlak surette de yüklenici tarafından bitirilmesi gerekir.