Bir ihalede, ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin

Bir ihalede, ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin

19 Mart 2019,Salı

Bir ihalede, ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin


Bir ihalede, ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin ön yeterlik başvurusu idarece yetersiz kabul edilen diğer bir isteklinin başvurusunun yetersiz kabul edilmesine karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna gidebilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhalelere yönelik başvurular" başlıklı 54'üncü maddesinde " İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler." hükmü yer almaktadır. İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, itirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle ön yeterlik başvurusu idarece yeterli kabul edilen ve Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.8'inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin, ön yeterlik başvurusu idarece yetersiz kabul edilen diğer bir isteklinin başvurusunun idarenin gerekçesine ek olarak farklı bir gerekçe ile de yetersiz kabul edilmesiyle korunabilecek bir hakkının olmadığı, yahut iddiaya konu isteklinin başvurusunun yetersiz bulunmasına bir gerekçe daha eklenmemesinden herhangi bir hak kaybına uğraması ve bunun sonucunda zarar doğması ihtimalinin bulunmadığı, bu bağlamda, yukarıda atıf yapılan mevzuat düzenlemeleri karşısında, başvuru sahibinin diğer isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak başvuru ehliyetinin bulunmadığı açıktır. Sonuç olarak teklif vermeye davet edilecek olan başvuru sahibinin şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna gitmesi hukuken mümkün değildir.