İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesine rağmen, bu talebi yerine getirmeyen isteklinin itirazen şikâyet başvuru ehliyeti var mıdır?

İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesine rağmen, bu talebi yerine getirmeyen isteklinin itirazen şikâyet başvuru ehliyeti var mıdır?

19 Mart 2019,Salı

İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesine rağmen, bu talebi yerine getirmeyen isteklinin itirazen şikâyet başvuru ehliyeti var mıdır?


Bu husus 9.7. 2014 tarih ve 2014/UM.III-2555 sayılı kurul kararına konu olmuştur. Anılan kararın ilgili kısmı aynen aşağıda yer almaktadır:

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde ihalenin 4'üncü kısmının iptal edilmesinin kamu yararı ve eşit muamele ilkeleri ile bağdaşmadığı iddiasına yer verilmiştir. İdarece, 16.04.2014 tarihli ve 2014/MK-183 sayılı Kurul kararı sonrası teklif değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla isteklilerden teklif geçerlik sürelerini uzatmalarının talep edildiği ancak başvuru sahibi tarafından ihalenin 4'üncü kısmına ilişkin tekliflerinin geçerli olmadığının bildirildiği ve teklif geçerlilik süresinin uzatılmadığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan hükmü dikkate alındığında, başvuru sahibinin geçerli bir teklifi bulunmadığından hak kaybına ya da zarara uğrama durumu söz konusu olmadığından bu yöndeki iddiasının ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.