İhaleye giren istekli şirketin unvanında ve şirket esas sözleşmesinde faaliyet konusu olarak inşaat yazmamasına rağmen, bu şirket bir hastane inşaatı ihalesine girebilir mi?

İhaleye giren istekli şirketin unvanında ve şirket esas sözleşmesinde faaliyet konusu olarak inşaat yazmamasına rağmen, bu şirket bir hastane inşaatı ihalesine girebilir mi?

21 Mart 2019,Perşembe

İhaleye giren istekli şirketin unvanında ve şirket esas sözleşmesinde faaliyet konusu olarak inşaat yazmamasına rağmen, bu şirket bir hastane inşaatı ihalesine girebilir mi?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde istekli olabilecek "ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim" olarak tanımlanmıştır. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların evleviyetle bu şartı sağlamaları gerektiği söylenebilir. Fakat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ultra vires ilkesini kaldırmış ve  ticaret şirketlerinin, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabileceğini ve borçları üstlenebileceğini zikretmiştir. Dolayısıyla ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmelerinin önünde Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesi gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların evleviyetle bu şartı sağlamaları gerekmektedir. Bunun sağlandığını ortaya koyabilmek açısından ise şirketin her ne kadar unvanında veya esas sözleşmesinde inşaat yazmasa da bu alanda iş bitirme belgelerine sahipse, o alanda faaliyette bulunduğu ve istekli olabileceği söylenebilir.