Teknik veya idari şartnamede belirli bir marka, patent, endüstriyel tasarım vs. ismi belirtilerek ihaleye çıkılabilir mi?

Teknik veya idari şartnamede belirli bir marka, patent, endüstriyel tasarım vs. ismi belirtilerek ihaleye çıkılabilir mi?

21 Mart 2019,Perşembe

Teknik veya idari şartnamede belirli bir marka, patent, endüstriyel tasarım vs. ismi belirtilerek ihaleye çıkılabilir mi?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. hükmünü amirdir. Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi doğrultusunda Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin teknik şartname başlığını taşıyan 17. maddesi de İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilirhükmünü içermektedir. Dolayısıyla rekabeti ortadan kaldıracak nitelikte bu tür unsurların dokümanda belirtilmesi mümkün değildir.