Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullarda alınan kararların kamu ihale mevzuatı açısından taşıdığı önem nedir?

Anonim şirketlerin yapacakları olağan veya olağanüstü genel kurullarda 28. 11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ...

Devamı

İş deneyim belgesinin, belgeyi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi ve onaylanmasının hukuki sonucu nedir?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesinde; "(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için...

Devamı

Kamu ihalelerinde temel ilkeler ne anlama gelir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi temel ilkeleri belirlemiştir. Buna göre, İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ...

Devamı

Teknik veya idari şartnamede belirli bir marka, patent, endüstriyel tasarım vs. ismi belirtilerek ihaleye çıkılabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. hükmünü amirdir. Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi doğrultusunda...

Devamı

Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale safhası tamamlanıp sözleşme imzalandıktan ve yer teslimi yapılarak sözleşme hükümleri uygulanmaya başladıktan sonra, kira sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle ilgili bir dava hangi yargı yerinde açılmalıdır?

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesinin birinci fıkrasında, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin, bu Yasa'da yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiş...

Devamı

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi kime aittir. Kira işlemlerinde hangi mevzuat uygulanır?

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Maliye Bakanlığı görevli ve yetkilidir. ...

Devamı

Bir ihalede ilan, ön yeterlilik veya ihale dokümanındaki hukuka aykırılıklara yönelik olarak şikayet süresi nedir ve bu süre nasıl işler?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55'inci ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren,...

Devamı